Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze jest zwolnionym podatnikiem podatku VAT.

Status rolnika ryczałtowego pozwala korzystać z prawa do zryczałtowanego zwrotu podatku naliczonego od zakupu towarów i usług niezbędnych dla produkcji rolnej, zwalniając jednocześnie z obowiązków ciążących na podatnikach VAT. Rolnik ryczałtowy nie ma obowiązku wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż, prowadzenia ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupu, składania deklaracji dla podatku od towarów i usług a także dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Jeżeli rolnik ryczałtowy dokonuje sprzedaży własnych produktów rolnych lub usług w zakresie rolnictwa (leśnictwa lub rybactwa) na rzecz podatnika VAT czynnego, transakcja ta dokumentowa jest przez nabywcę.

Kim jest rolnik ryczałtowy?

Działalność rolnicza jako działalność indywidualnego gospodarstwa rolnego jest zwolniona z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wynika to z faktu, że rolnika nie obowiązują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Działalność rolnicza podlega jednak przepisom ustawy o VAT.

Ulga na złe długi jest procedurą dotyczącą wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona - czyli gdy nie została ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W okresie przejściowym (do dnia 30 czerwca 2015 r.) podatnikom posiadającym pew­ną kategorię pojazdów wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312), wykorzystywanych do celów mieszanych, nie przysługiwało w ogóle odliczenie VAT z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do ich napędu.