Dnia 7 maja 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. poz. 827), Koła Gospodyń Wiejskich również w 2019 r. będą mogły otrzymać pomoc Agencji przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej. 

Nabór wniosków rozpoczyna się z dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia. Pomoc będzie przyznawana do wyczerpania środków. Na ten cel została przeznaczona kwota 40 mln. zł.

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, i któremu w związku z tym wpisem został nadany numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON.4.

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony nie później niż do dnia określonego w Rozporządzeniu tj. do dnia 31 października 2019 r., przy czym za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę faktycznego wpływu tego wniosku do Agencji.

Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich może zostać przyznana:

- nie później niż do dnia 29 listopada 2019 r.

- dla KGW które rozliczyło otrzymaną dotychczas pomoc  i otrzymało decyzję o przyjęciu sprawozdania. (przyznana pomoc została rozliczona przez Koło Gospodyń Wiejskich za rok 2018). Jest to warunek pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy w tym naborze.

 

Zgodnie z § 2ust. 5RozporządzeniaMIiR pomoc jest przyznawana jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:

- wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, w całości do dnia 31 grudnia roku, w którym przyznano pomoc;

 -rozliczenia przyznanej pomocy przez przedłożenie Sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym przyznano pomoc;

- zwrotu pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości

- przechowywania, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia -udostępniania na żądanie dokumentów księgowych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok.

Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków, ustalonej na dzień złożenia Wniosku o przyznanie pomocy, według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi:

 

3000złotych -jeżeli koło gospodyń wiejskich ma nie więcej niż 30członków,

4000złotych -jeżeli koło gospodyń wiejskich ma od 31 do 75członków,

5000złotych -jeżeli koło gospodyń wiejskich ma ponad 75członków.

 

Wniosek składa się do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego miejscowo ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl.

Źródło ARiMR