Komunalne osady ściekowe cechują  się m. in. zawartością składników pokarmowych niezbędnych dla roślin takich jak azot, fosfor czy potas. Stosowanie ich wpływa także na poprawienie właściwości gleby oraz zmniejszenie kosztów stosowania nawozów. Wadą  jest jednak zawartość dużej ilości metali ciężkich oraz organizmów chorobotwórczych. Zanim osady zostaną jednak zastosowane, muszą być poddane odpowiednim badaniom oraz procesom (np. obróbka termiczna).

Według jakich zasad należy kierować się przy stosowaniu osadów przedstawione zostało w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych oraz w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Wymienione akty prawne określają także warunki oraz częstotliwości i rodzaje badań osadów oraz gruntów, jakie powinny być wykonane przed zastosowaniem osadów, a także obowiązki wytwórcy osadów jak i władającego ziemią.

Jak podaje ww. rozporządzenie możliwe jest stosowanie osadów ściekowych na gruntach o różnym przeznaczeniu tzn.

 • w rolnictwie rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz,
 • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 • do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 • do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
 • przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Osadów ściekowych nie można jednak stosować na wszystkich terenach. Według rozporządzenia zakazuje się stosowania ich:

 • na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 • na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 135 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
 • w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków;
 • na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach czasowo podtopionych i bagiennych;
 • na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem;
 • na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabogliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu;
 • na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%;
 • na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego wydanym na podstawie art. 141 ust. 1 z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
 • na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi w pkt 1, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami;
 • na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności;
 • na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych;
 • na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym – w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów;
 • na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki;
 • na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.

 

Stosując osady należy zwrócić uwagę także to, na jakim terenie będą stosowane. Jak mówi rozporządzenie z dnia 6 lutego 2015 roku można je stosować nie tylko na terenie województwa, w którym zostały wytworzone, ale również poza nim pod warunkiem, że odległość od miejsca wytworzenia odpadów do miejsca stosowania znajdującego się w innym województwie jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa.

 

Dopuszczalne dawki osadów (Mg s. m – tona suchej masy)

 

Stosowanie w ciągu roku

Stosowanie 1x na

2 lata

Stosowanie 1x na 3 lata

Rolnictwo,

Rekultywacja terenów na cele rolne

3 Mg s.m./ha

6 Mg s.m./ha

9 Mg s.m./ha

Rekultywacja terenów na cele nierolne,

Dostosowanie  gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, Planów zagospodarowania terenu,

Uprawa roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,

Uprawa roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

15 Mg s.m./ha

30 Mg s.m./ha

 

45 Mg s.m./ha

 

Więcej informacji będzie można uzyskać w miesięczniku Lubelskich Aktualności Rolniczych.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257) oraz Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.( (t .j. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).

 

 

Bara Ewa