Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wprowadziła do polskiego porządku prawnego nową instytucję zgody wodnoprawnej, która jest jednym z instrumentów w systemie zarządzania gospodarką wodną. Zgody wodnoprawne to m.in. decyzje administracyjne, bez których zainteresowane podmioty nie mogą realizować wielu działań związanych z korzystaniem z wód. Intencją ustawodawcy było zapewnienie jednorodności orzekania administracyjnego w tej dziedzinie. z tego względu, w wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych marszałków województw i starostów powiatowych zastąpiły właściwe organy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgoda wodnoprawna została uregulowana w Dziale IX nowego Prawa wodnego. Zgodnie z art. 388 ust. 1. tego aktu jest ona udzielana przez:

 1. wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
 2. przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego;
 3. wydanie oceny wodnoprawnej;
 4. wydanie decyzji, które zwalniają z zakazów dotyczących:
  1. obszarów szczególnego zagrożenia powodzią – m.in. zakaz lokalizowania nowych cmentarzy, gromadzenia odpadów i niektórych innych substancji i materiałów;
  2. poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami;
  3. niektórych robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych.

Nowe Prawo wodne nie wprowadziło istotnych zmian w zakresie pozwoleń wodnoprawnych i zgłoszeń wodnoprawnych. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego wymagane jest m.in. przed uzyskaniem (art. 388 ust. 2-4):

 1. decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych,
 3. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 4. decyzji o zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 5. zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 6. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest m.in. na:

 1. usługi wodne, do których zalicza się pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych; piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód; uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję; odbiór i oczyszczanie ścieków; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych; korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej; odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast i in. wymienione w ustawie Prawo wodne (art. 35 ust. 3);
 2. szczególne korzystanie z wód (art. 34);
 3. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 4. rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
 5. wykonanie urządzeń wodnych, czyli urządzeń lub budowli służących do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów np. kanałów, rowów, sztucznych zbiorników, stawów, czy wylotów urządzeń kanalizacyjnych.

Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej lub dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, w zależności od sprawy, której dotyczy złożony wniosek. Organem właściwym w sprawie zgłoszeń wodnoprawnych jest natomiast kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Prawo wodne określa też wysokość opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych. Za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego opłata wyniesie 87 zł, a za wydanie pozwolenia wodnoprawnego 217 zł. Jeżeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, które nie są tożsame rodzajowo, wskazaną opłatę mnoży się przez liczbę tych pozwoleń wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 4340 zł. Opłata za wydanie oceny wodnoprawnej wynosi 868 zł. Opłaty te będą stanowiły przychód Wód Polskich. Każdego roku stawki te ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. Minister Środowiska nie później niż do 31 października ogłasza w „Monitorze Polskim” wysokość stawek tych opłat.

 

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie

https://wody.gov.pl/index.php/pozwolenie-wodnoprawne

Karol Kłopot