Badania nad oceną odmian w naszym kraju prowadzone są przez Centralny Ośrodek Badana Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej. Jednym z etapów oceny odmian są doświadczenia PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe). Na podstawie jego wyników sporządza się m.in. LOZ – Listy odmian zalecanych do uprawy na terenie poszczególnych województw. Warunkiem utworzenia tej listy jest m.in. coroczne prowadzenie na terenie województwa lub regionu odpowiedniego zakresu badań i doświadczeń PDO w danym gatunku oraz publikowanie ich wyników.

Dla województwa lubelskiego po raz pierwszy utworzono w tym roku LOZ dla soi, na której znalazły się następujące odmiany:

Abelina – rok włączenia do Krajowego rejestru – 2016, odmiana średniowczesna, plon ziarna – 108% wzorca

Sirelia – odmiana pochodząca ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), średniowczesna, plon ziarna – 109 % wzorca

GL Melanie - rok włączenia do Krajowego rejestru – 2017, odmiana późna, *plon ziarna – 110 % wzorca

Brunensis – odmiana pochodząca ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), późna, *plon ziarna – 115 % wzorca

Kofu – odmiana pochodząca ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), bardzo późna, plon ziarna – 120 % wzorca

Naya – odmiana pochodząca ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA)

odmiana bardzo późna, plon ziarna – 113 % wzorca

Wzorzec –  32,3 dt/ha (średnia z wszystkich badanych odmian)

Plon ziarna – średnia z lat 2016-2018

*średnia z lat 2017-2018

 

Pełną LOZ roślin bobowatych grubonasiennych (soja, groch, bobik, łubin żółty) zalecanych do uprawy na terenie woj. lubelskiego w 2019 roku można znaleźć pod linkiem: http://www.coboru.pl/PlikiWynikow/48_2019_LZO_3_.pdf

Na podstawie danych COBORU

Oprac. Edyta Baca