Już od lipca 2018 roku na terenie całego kraju obowiązuje Program azotanowy, który na niektórych rolników nakłada obowiązek budowy lub przebudowy zbiorników lub płyt do przechowywania nawozów naturalnych. Dnia 21 grudnia 2018 roku ogłoszony został nabór wniosków z działania „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, w ramach którego można uzyskać pomoc na dostosowanie gospodarstwa do obowiązujących wymagań.

Pomoc ta skierowania jest do rolników, którym został nadany numer identyfikacyjny, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego, w którym prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk, świń o wadze ponad 30 kg powyżej 2 000 stanowisk lub macior powyżej 750 stanowisk.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się:

- dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w Programie azotanowym w zakresie przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub kiszonek: budowa, przebudowa lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek lub

- doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych m.in. doglebowych, węży wleczonych oraz zakup wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej, związane z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich.

Refundacja części kosztów kwalifikowanych operacji wyniesie 60% w przypadku „młodego rolnika” lub 50% w przypadku osób niekwalifikujących się jako „młody rolnik”. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. złotych na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku. Pod uwagę brane są następujące kryteria: liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie w przeliczeniu na DJP, procentowy udział kosztów kwalifikowanych poniesionych na dostosowanie warunków przechowywania nawozów naturalnych w kosztach całej inwestycji oraz to czy korzystało się wcześniej z pomocy w ramach tego działania lub w ramach działania dotyczącego inwestycji na obszarach OSN. Agencja nie przyzna pomocy, jeżeli uzyskano mniej niż 1 punkt na podstawie kryteriów wyboru. Prezes ARiMR w terminie do 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków podaje informację o kolejności przysługiwania pomocy.

Wnioski składać należy od dnia 28 grudnia 2018 roku do dnia 25 lutego 2019 roku. Niezbędne formularze wraz z instrukcją wypełniania dostępne są na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl. Informacje na temat typu operacji "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" udzielane są w Oddziałach Regionalnych ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 800380084.

 

Źródło informacji: www.arimr.gov.pl

Dominika Jałocha