W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce przypomina się hodowcom drobiu by zachowali szczególną ostrożność i stosowali odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Zasady, których należy przestrzegać:

  1. Należy przetrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikim ptactwem;
  2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
  3. Karmić i poić drób w sposób zabezpieczający pasze i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;
  4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób.

W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu hodowca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić odpowiednie osoby i instytucje (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Katarzyna Guzek