Dnia 28 czerwca  2018 r. ruszył nabór wniosków na "Modernizację gospodarstw rolnych" dla obszaru A, B i C. Pomoc będzie przyznawana na inwestycje związane z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) czy produkcją bydła mięsnego (obszar C). Nabór będzie prowadzony do 27 lipca 2018 r.

Pomoc jest kierowana do rolników, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną:

- dla inwestycji dotyczących produkcji prosiąt (obszar A), wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys.euro,

- dla inwestycji związanych z produkcją mleka krowiego (obszar B) czy bydła mięsnego (obszar C) wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro.

Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących, dla których wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, zaś po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z nich osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro.

Wielkość wsparcia wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Wielkość ta może być wyższa i wynieść 60%, ale tylko wtedy gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników. Wsparcie przyznawane jest w formie dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od rodzaju inwestycji i wynosi maksymalnie w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020:

  • 900 tys. zł w przedsięwzięciach związanych z rozwojem produkcji prosiąt;
  • 500 tys. zł dla operacji w rozwój produkcji mleka krowiego lub rozwój produkcji bydła mięsnego.

Limitów pomocy nie można łączyć.

Wnioski o przyznanie pomocy można będzie składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce realizacji inwestycji, a także za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących. Jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej.

Szczegółowe informacje na temat działania ,,Modernizacja gospodarstw rolnych" można otrzymać w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych ARiMR lub pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl.

Źródło:  www.arimr.gov.pl

Dorota Kapłon