Dnia 18 maja 2018 roku prezes ARiMR ogłosił termin naboru i warunki ubiegania się o przyznanie pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Wsparcie finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i dotychczas przeprowadzone zostały już dwa nabory wniosków o taką pomoc, w tym jeden dla rolników z trenów objętych afrykańskim pomorem świń.

Wnioski będzie można składać w terminie od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r. w oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej, gdzie o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

W tegorocznym naborze skrócono okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Aktualnie wystarczy by rolnik był ubezpieczony w pełnym zakresie, nieprzerwanie, przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz by w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Bez zmian pozostały wymagania powierzchni gospodarstwa - jego minimalna wielkość to 1 ha oraz wielkość ekonomiczna gospodarstw - mniejsza niż 10 tys. euro. Podobnie jak w poprzednich naborach, rolnik zobowiązany jest także, do przygotowania biznesplanu i zrealizowania go.

Premia musi zostać przeznaczona w całości na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie w wysokości 100% kwoty pomocy, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą wynieść co najmniej 80% kwoty pomocy.

Premia może zostać przeznaczona na operację:

 • obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
 • polegającej na:
  • przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz
  • udziale w szkoleniach, lub
  • korzystaniu z usług doradczych, lub
  • udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,
  • realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa;
 • która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa:
  • do co najmniej 10 tys. euro,
  • co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;

w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie. Wnioskom zostaną przyznane punkty na podstawie kryteriów wyboru operacji, a suma uzyskanych punktów decydowała będzie o kolejności przysługiwania pomocy.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 7 punktów.

Kolejność przysługiwania pomocy, zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

 • rodzaj planowanej produkcji (od 1 do 3 pkt);
 • kompleksowość biznesplanu (od 0,25 do 7 pkt);
 • wpływ na realizację celów przekrojowych (od 1 do 10 pkt);
 • docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:
  • powyżej 20 tys. euro – 5 pkt,
  • 16 – 20 tys. euro – 4 pkt,
  • 12 – 16 tys. euro – 2 pkt;
 • wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 pkt;
 • zmiana kierunku produkcji – 2 pkt;
 • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika oraz nie prowadzenie działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy – 2 pkt.

Wsparcie na "Restrukturyzacje małych gospodarstw" ma charakter bezzwrotnej premii o wysokości 60 tys. zł wypłacanej w dwóch ratach. Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 80 % premii, natomiast po zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 20 %.

Pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.

W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

Szczegółowe informacje na temat działania ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw" można otrzymać w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych ARiMR lub pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl

Źródło:  www.arimr.gov.pl

Anna Kiwak