Wnioski o przyznanie płatności na 2018 rok należy składać za pośrednictwem nowej aplikacji eWniosekPlus, która dostępna będzie od 15 marca 2018r.

Aplikacja daje możliwość deklarowania poszczególnych upraw, pomocne wskazówki, minimum formalności oraz szanse na wcześniejszą wypłatę płatności.

Pracownicy ARiMR będą służyć pomocą techniczną, a także udostępnią rolnikom formularz geoprzestrzenny.

Wskazane jest, aby rolnicy posiadali login dostępu do aplikacji eWniosekPlus przed terminem rozpoczęcia składania wniosków. Do założenia konta wystarczy podać trzy dane weryfikacyjne:

 • numer identyfikacyjny (numer gospodarstwa);
 • kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2017 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, a w przypadku braku otrzymania przelewu do ARiMR w roku 2017 należy wprowadzić 0);
 • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Tylko w wyjątkowych przypadkach ARiMR przewiduje możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej.

Rolnicy posiadający gospodarstwa, w których nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do roku 2017 będą mieli możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.

Oświadczenie mogą złożyć rolnicy, którzy:

 • w 2017 roku ubiegali się wyłącznie o:
  •  jednolita płatność obszarowa,
  •  płatność na zazielenienie,
  •  płatność dodatkowa,
  •  płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu,
  •  płatność do owiec,
  •  płatność do kóz,
  •  płatność niezwiązaną do tytoniu,
  •  płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW)(PROW 2014-2020);
  •  wypłatę pomocy na zalesienie (PROW 2007-2013);
  •  premię pielęgnacyjną i premie zalesieniową (PROW 2014-2020).
 • potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku;
 • zadeklarowali we wniosku złożonym w 2017r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha;
 • chcą ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co we wniosku o przyznanie płatności w 2017 roku.

Uwaga! W przypadku, gdy rolnik złoży Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017, a w 2017 roku zostały wykryte w sprawie o przyznanie płatności przedeklarowania powierzchni stwierdzonej względem powierzchni deklarowanej , wówczas przedeklarowania mogą zostać wyliczone w sprawie w roku 2018 co skutkować może zmniejszeniem lub odmową przyznania płatności.

 

Oświadczenie można złożyć w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018rTermin na złożenie oświadczenia nie podlega przywróceniu.

W przypadku złożenia oświadczenia, uznaje się, że rolnik złożył na 2018 rok wniosek o przyznanie takich płatności bezpośrednich, o które ubiega się w ubiegłym roku. Rolnik, który skutecznie złoży Oświadczenie nie musi składać w 2018 roku wniosku o przyznanie płatności.

Oświadczenie może zostać złożone osobiści przez rolnika, przez osobę trzecią lub za pośrednictwem poczty ( w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego). 

Formularz Oświadczenia dostępny będzie w Biurach Powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej  http://www.arimr.gov.pl

Pracownicy Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli będą służyli pomocą przy wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności na 2018 rok za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus  oraz  w uzupełnianiu  Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017. Zapraszamy do kontaktu z doradcami LODR w Końskowoli!

Pobierz ulotkę

Natalia Wrótniak