W dniu 15 stycznia 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020 (Dz. U. poz. 90).

Znana jest wysokość stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, za rok 2020 wynosi:

  1. 67,98 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych;
  2. 108,77 zł – w przypadku roślin strączkowych;
  3. 339,90 zł – w przypadku ziemniaków.

Postanowienia o przyznaniu dopłaty będą wydawane w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów. Po zatwierdzeniu decyzji środki finansowe będą niezwłocznie przekazywane na rachunki bankowe rolników.

Natomiast kolejne wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2021 rolnicy mogą składać w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 25 maja do 25 czerwca 2021 roku

Każdy producent rolny może ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiał siewnego kategorii elita lub kwalifikant pod warunkiem, że posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon. Wielkość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.

Roślinami do których można uzyskać dopłaty to:

  1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
  2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
  3. Ziemniak.

Minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, określona jest przez odpowiednie rozporządzenie.

Wsparcie jest udzielane w formule pomocy de minimis w rolnictwie. Limit pomocy dla jednego producenta rolnego wynosi 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, przy czym jeśli jest on powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, to limit ten dotyczy „jednego przedsiębiorstwa”.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

Mariusz Kupisz

 

 

ciągnik z siewnikiem

sposób siania zbóż