Czym jest OWES ?

OWES - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to podmiot posiadający akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Świadczy komplementarnie pakiet usług wsparcia ekonomii społecznej. OWES RAZEM oferuj doradztwo kluczowe, biznesowe, szkolenia, realizuje usługi wspierające rozwój partnerstw lokalnych, świadczy usługi prawne, integracyjne, księgowe i marketingowe na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, promuje ekonomię społeczną i zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej. Udziela również wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy, wsparcie pomostowe czy szkolenia branżowe w Przedsiębiorstwach Społecznych.

Oferuje bezpłatne: Udziela bezzwrotnych dotacji w kwocie 21 020 zł na jedno miejsce pracy oraz wsparcia pomostowego w wysokości do 16 800 zł w przedsiębiorstwie społecznym lub spółce z o.o. non for profit. Wspiera lokalne inicjatywy i rozwój partnerstw oraz tworzenie podmiotów ekonomii społecznej.

Zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, lokalnych liderów społecznych, osoby bezrobotne, podmioty reintegracyjne, grupy inicjatywne  i przedsiębiorców.

 

Kto kwalifikuje się do możliwości skorzystania z wsparcia OWES ?

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich,

osoby długotrwale bezrobotne,

osoby ubogie pracujące,

osoby opuszczające młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,

osoby opuszczające zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

 

1 . Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej1lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654, z późn.zm.);

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn.zm.);

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

h) osoby niesamodzielne

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

k) osoby korzystające z PO PŻ.

 

2.Osoba długotrwale bezrobotna: - młodzież (<25 lat) – osoba jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy(>6 miesięcy), dorośli (25 lat lub więcej) – osoba jest bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

 

3.Osoba uboga pracująca: osoba wykonująca pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie i która jest uprawniona do korzystania z pomocy społecznej na podstawie przesłanki ubóstwo, tj. której dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.

 

Jakie korzyści mogą płynąć dla uczestników z założenia lub przystąpienia do PS?

  1. Wsparcie finansowe na stworzenie miejsc pracy w PS w tym: dotacje 21 020 tys. Na stanowisko pracy i wsparcie pomostowe 1800 tys.(pierwsze pół roku) i 1000 tys. (drugie pół roku) na stanowisko pracy
  2. Wsparcie merytoryczne (doradztwo marketingowe, biznesowe, księgowe i inne
  3. Szkolenia branżowe np. zawodowe dla osób defaworyzowanych
  4. Stworzenie dla siebie miejsca pracy,
  5. Samorealizacja, w tym prowadzenie działalności w oparciu o własną pasję, możliwość wspólnego prowadzenia działalności w formie zrzeszenia ludzi lub kapitału
  6. Niższe ryzyko dla założycieli w porównaniu z działalnością jednoosobową (nie odpowiadają własnym majątkiem).

 

Gdzie można znaleźć informacje

http://www.owes.info.pl/

ulotka_ngo_ok.pdf

Biuro projektu: EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW3 Maja 18/5a

20-078 Lublin

Tel. 507 114 740

Tel. 509 125 758