Od 9 do 30 września 2020 roku zaplanowany jest nabór wniosków o przyznanie pomocy na operację typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”. Wsparcie dla rolników finansowane jest z PROW 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

  • według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

    - 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub

    - 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub

    - 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

    - 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

    - 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.

        oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

  • według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub
  • według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

    - kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub

    - gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub

    - indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk

 

        oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

  • w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

    - szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m² lub

    - tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m²

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro.

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR  decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Do określenia kwoty pomocy przysługującej rolnikowi stosuje się następujące stawki:

Rodzaj hodowli/produkcji/uprawy

wielkość hodowli/produkcji/uprawy *)

stawka

samce gatunku bydło domowe (Bos taurus)

3 - 20 szt.

21- 30 szt.

31- 50 szt.

51- i więcej szt.

5100 zł

10100 zł

16200 zł

20200 zł

samice gatunku bydło domowe (Bos taurus)  typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego

3 - 20 szt.

21 - 50 szt.

51 - i więcej szt.

1000 zł

2200 zł

3000 zł

samice gatunku owca domowa (Ovis aries)

10 - 20 szt.

21- 30 szt.

31- 50 szt.

51- i więcej szt.

1800 zł

2800 zł

4400 zł

5500 zł

samice gatunku koza domowa (Capra hircus)

5 - 20 szt.

21- 30 szt.

31- 50 szt.

51- i więcej szt.

1000 zł

1700 zł

2700 zł

3300 zł

świnie (Sus scrofa) urodzone od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r. i zgłoszone do oznakowania do dnia 15 lipca 2020 r

21 - 50 szt.

51 - 200 szt.

201 - i więcej szt.

4500 zł

14900 zł

23800 zł

drób hodowlany w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych

1000 - 4000 szt.

4001 - więcej szt.

8600 zł

30000 zł

kurczęta rzeźne

1000 - 5000 szt.

5001 - 9000 szt.

9001 - 13000 szt.

13001 - i więcej szt.

2200 zł

10800 zł

21500 zł

30000 zł

gęsi rzeźne

1000 - 3000 szt.

3001 - i więcej szt.

4300 zł

15100 zł

indyki rzeźne

1000- 3000 szt.

3001 - i więcej szt.

8600 zł

30000 zł

uprawa roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych

**) do 500 m²

501 - 1000 m²

1001- 2000 m ²

2001 - 4000 m²

4001 - i więcej m²

1400 zł

4000 zł

7900 zł

15800 zł

30000 zł

 

*) Ustalając liczbę zwierząt, nie uwzględnia się zwierząt, które są w posiadaniu posiadacza zwierzęcia występującego jako podmiot prowadzący: miejsce gromadzenia zwierząt; działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt; działalność nadzorowaną w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt; rzeźnię; zakład przetwórczy lub spalarnię.

**) ustalając powierzchnię uprawy, nie uwzględnia się upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych o łącznej powierzchni uprawy mniejszej niż 25 m2 i tunelach foliowych ogrzewanych o łącznej powierzchni uprawy mniejszej niż 50 m2.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/pomoc-dla-rolnikow-szczegolnie-dotknietych-kryzysem-covid-19/pomoc-covid-19-informacje.html

Źródło: ARiMR opracowała Martyna Machul

zdjęcie bydła domowego