W związku z pracami nad kształtem Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-2027 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności w zakresie nowej płatności bezpośredniej- tzw. EKOSCHEMATÓW zachęcamy do udziału w ankiecie, która ma za zadanie wyłonić najbardziej atrakcyjne dla polskich rolników praktyki w ramach tej płatności.

Co do zasady ekoschematy mają być płatnością jednoroczną za realizację praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu, które będą wykraczały ponad wymogi podstawowe i inne określone w Planie Strategicznym (np. działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne). Będą to działania dobrowolne.

Z uwagi na inny sposób programowania płatności w nowym okresie Wspólnej Polityki Rolnej, tj. konieczność wstępnego oszacowania hektarów, do których dana płatność będzie przysługiwała, a następnie zaplanowanie kwoty dla tej płatności, niezbędne jest zbadanie zainteresowania Rolników ekoschematami.

Dlatego, aby jak najlepiej rozdysponować środki konieczne jest zebranie możliwie jak najszerszych informacji na temat potencjalnego zainteresowania danymi płatnościami.

Zachęcamy do udziału w badaniu.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZvvE1Xy5r8B9sxV7g-hUi-FFqH5vxCXh7dX7RShf4kZmGeQ/viewform

 

Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji poszczególnych proponowanych praktyk w ramach ekoschematów:

Obszary z roślinami miododajnymi 

- Wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych z określonej listy, przy czym gatunki typowo uprawne mogą być wysiewane wyłącznie w mieszance z pozostałymi (nieuprawnymi) gatunkami roślin i nie mogą dominować w mieszance.

- Zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) w terminie do 30 września; 

-zakaz stosowania środków ochrony roślin. 

 

Zimowe pożytki dla ptaków 

- Wysiew we wsiewce, wraz ze zbożem jarym, przynajmniej dwóch gatunków roślin stanowiących źródło pokarmu i miejsce schronienia dla ptaków w okresie jesienno-zimowym, w tym m.in. takich gatunków jak len, komosa ryżowa, rzepak, jarmuż w określonej ilości.

- Pozostawienie zboża wraz ze wsiewkami na polu na okres jesienno-zimowy do luty/marzec następnego roku.

- Zakaz stosowana środków ochrony roślin po wysiewie roślin. 

 

Mikrosiedliska ptaków w uprawach zbożowych – Luki skowronkowe 

- utworzenie i utrzymanie luk w uprawie zboża ozimego, o powierzchni co najmniej 20 – 25 m2, poprzez wyłączenie i podniesienie siewnika,

- utworzenie co najmniej jednej luki, na każde rozpoczęte 0,5 ha uprawy. 

 

Ekstensywny wypas na TUZ z obsadą zwierząt 

- Obsada zwierząt trawożernych (bydło, kozy, owce, konie) wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ 

i maksymalnie 2 DJP/ha TUZ. 

 

Międzyplony ozime 

- Utrzymanie międzyplonu ozimego w terminie co najmniej od dnia 1 października do 15 lutego; dopuszcza się mulczowanie w okresie utrzymania;

- Zakaz stosowania środków ochrony roślin przez okres utrzymania międzyplonu ozimego;

- Po okresie utrzymania międzyplonu ozimego, obowiązek jego przykrycia/wymieszania (przyoranie, podorywka, talerzowanie, inne). 

 

Wsiewki śródplonowe 

- Wysiew traw lub roślin bobowatych drobnonasiennych (w tym mieszanek traw z bobowatymi drobnonasiennymi oraz mieszanek bobowatych drobnonasiennych) w uprawę główną.

 - Termin wysiewu: w terminie wysiewu uprawy jarej lub wiosną w rosnącą roślinę ozimą.

- Okres pozostawienia na polu: do czasu wysiewu następnej uprawy głównej. Dopuszcza się pozostawienie wsiewki jako uprawa główna w roku następnym. 

 

Strefy buforowe na gruntach ornych wzdłuż wód powierzchniowych 

- Wysiew traw i roślin bobowatych (zwłaszcza koniczyn i lucern), obowiązek zachowania istniejących drzew i krzewów. 

- Szerokość strefy: 10 lub 20 m, w zależności od typu wód powierzchniowych.

- Koszenie min. raz w roku (15 VII – 30 IX), zbiór biomasy w ciągu dwóch tygodni. - Zakaz: nawożenia, stosowania ścieków, osadów ściekowych, środków ochrony roślin oraz wypasu zwierząt. 

- Utrzymanie: co najmniej do ostatniego dnia lutego. 

 

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia 

- Opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego do powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie, opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby określającej dawki składników pokarmowych (N, P, K) oraz potrzeb wapnowania. 

Wapnowanie 

- Stosowanie na glebach zakwaszonych nawozów wapniowych (wapna nawozowego lub środka 

wapnującego), nie częściej niż raz na 4 lata.

- Potrzeba wapnowania danej działki rolnej będzie wynikała z opinii wydanej przez Okręgową Stację Chemiczno–Rolniczą o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO.

 

Korzystna struktura upraw

- W strukturze zasiewów udział zbóż nie przekracza 50%, a udział roślin okopowych nie przekracza 25% oraz 

- Prowadzi się zrównoważoną gospodarkę nawozowo-paszową określoną obsadą zwierząt w 

granicach X DJP/ha UR (np. 1,5 DJP/ha UR). 

 

Zmianowanie 

- Na gruntach ornych uprawa roślin jest prowadzona w taki sposób, aby zachować dodatni bilans substancji organicznej. Bilans substancji organicznej oblicza się na podstawie określonych współczynników reprodukcji i degradacji glebowej, przypisanych do danych gatunków roślin uprawnych. 

Produkcja integrowana 

- Prowadzenie w danym roku produkcji roślinnej w systemie Produkcji Integrowanej (IP), zgodnie 

z metodyką opracowaną dla danego rodzaju uprawy, potwierdzone certyfikatem IP. 

 

Przyorywanie obornika w ciągu 12 godzin od aplikacji na glebę 

- Przyorywanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji. 

 

Rozlewanie gnojowicy innymi metodami niż rozbryzgowo, aplikacja doglebowa nawozów na bazie mocznika 

- Minimalizowanie strat amoniaku poprzez rozlewanie gnojowicy na gruntach ornych metodami 

innymi niż rozbryzgowo: 

▪ iniekcja płytka z wykorzystaniem aplikatorów wyposażonych w redlice tarczowe, ALBO 

▪ aplikacja do gleby z zastosowaniem wozów asenizacyjnych z płozami. 

 

Uproszczone systemy uprawy 

- Na gruntach ornych prowadzona jest uprawa uproszczona w formie następujących praktyk: 

(i) uprawa konserwująca bezorkowa z mulczowaniem lub

(ii) uprawa uproszczona lub

(iii) uprawa pasowa lub 

(iv) uprawa zerowa.