Obora uwięziowa

Rolnik utrzymujący krowy mleczne w oborze uwięziowej może skorzystać tylko z wariantu 2.1 - wypas, gdyż ten system utrzymania uniemożliwia zwiększenie powierzchni w budynkach i wydzielenie powierzchni odpasowo – ruchowej  (zwierzęta cały czas przebywają na wydzielonych indywidualnie stanowiskach zaprojektowanych do uwiązu).

15.04 -15.10 zapewnienie wszystkim krowom dostęp do pastwiska przez co najmniej 120 dni przez minimum 6 godzin dziennie BEZ UWIĘZI.

Nie sporządza się planu poprawy dobrostanu, wystarczy zaznaczenie, że rolnik wyraża chęć skorzystania z tego wariantu.

Krowy muszą być wypasane na zdeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej trwałych użytkach zielonych gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne.

Rolnik prowadzi rejestr wypasu na formularzu udostępnionym przez ARiMR w rejestrze indywidualnie dla każdej utrzymywanej w gospodarstwie rolnym krowy mlecznej, zaznacza dni, w których nie była ona wypasana i podaje przyczyny jej niewypasania.

Jeśli krowa była wypasana mniej niż 120 dni i jej niewypasanie w tym okresie nie jest usprawiedliwione w rejestrze wypasu przyczynami niezależnymi do rolnika, płatność do tej krowy obniża się o 1 % za każdy dzień takiego nieuzasadnionego braku wypasu. Rejestr wypasu rolnik przekazuje do ARiMR po zakończeniu okresu wypasu, nie później niż do dnia 31 października. Stawka płatności 185 zł/krowę mleczną rocznie.

 

Obora wolnostanowiskowa

Rolnik utrzymujący krowy mleczne w tym systemie może skorzystać z dwóch pakietów: 2.1. – wypas oraz 2.2. dobrostan krów mlecznych – zwiększona powierzchnia w budynkach.

Wszystkim krowom mlecznym należy zwiększyć powierzchnię bytową o 20%:

- w systemie z legowiskami powierzchnię odpasowo – ruchową o powierzchni co najmniej 4m² i wydzielone legowisko o wymiarach co najmniej 2,1 m² długości i 1,1 m² szerokości.

- bez wydzielonych legowisk na ściółce co najmniej 5,4 m².

Konieczne jest sporządzenie planu poprawy dobrostanu przy udziale doradcy rolniczego. Rolnik utrzymuje w gospodarstwie rolnym (jednocześnie) nie więcej krów mlecznych, niż wynika to z Planu poprawy dobrostanu zwierząt. Stawka płatności – 595 zł/krowę mleczną rocznie.

 

Bydło mięsne – PŁATNOŚĆ PRZYSŁUGUJE JEDYNIE DO KRÓW MAMEK

Rolnik, który utrzymuje w swoim gospodarstwie krowy mięsne w charakterze mamek, może ubiegać się o płatność dobrostanową z wariantu 2.3. Dobrostan krów mamek.

W gospodarstwie realizującym ten wariant, wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym (wszystkie siedziby stad) krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom do 300 kg w typie użytkowym mięsnym zapewnia się co najmniej 140 dni wypasu w sezonie pastwiskowym,
a w okresie od dnia 16 października do 14 marca kolejnego roku – dostęp do środowiska zewnętrznego do na powierzchni zwiększone o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni określonej dla bydła utrzymywanego  systemie otwartym.

Oznacza to, że minimalna wielkość zewnętrznej powierzchni bytowej (pastwiska, wybiegi, okólniki) udostępnionej w okresie zimowym bydłu mięsnemu wynosi:

dla cieląt – co najmniej 6 m2/szt.

dla jałówek – co najmniej 12 m2/szt.

dla opasów do 300 kg – co najmniej 12 m2/szt.

dla krów – co najmniej 18 m2/szt.         

Konieczne jest sporządzenie planu poprawy dobrostanu przy udziale doradcy rolniczego, w którym wskazuje się wielkość powierzchni posiadanych pastwisk, wybiegów i okólników, na których będzie przebywało bydło użytkowane w kierunku mięsnym w okresie od dnia 16 października do dnia 14 marca kolejnego roku.

Rolnik składa do ARiMR oświadczenie o zrealizowaniu wymogu wypasu letniego bydła w typie użytkowym mięsnym do dnia 31 października.

W okresie „zimowym” tj. od dnia 16 października do dnia 14 marca kolejnego roku bydło w typie użytkowym mięsnym ma zapewniony stały dostęp do środowiska zewnętrznego (pastwisk, wybiegów, okólników), przy czym dostępna powierzchnia w przeliczeniu na sztukę zwierzęcia jest o 20% większa, niż powierzchnia standardowo wymagana przy chowie otwartym bydła.

Rolnik w okresie „zimowym” utrzymuje w gospodarstwie rolnym (jednocześnie) nie więcej krów mamek, cieląt, jałówek i opasów do 300 kg niż mu na to pozwala wielkość posiadanych powierzchni zewnętrznych udostępnianych dla tego bydła (wskazana w Planie poprawy dobrostanu zwierząt).

Stawka płatności  – 329 zł/krowę mamkę rocznie.

Opracowała Martyna Machul