Po raz drugi w tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia z PROW 2014-2020 pomoc dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Kto może dostać wsparcie?

Wnioski o wsparcie finansowe można składać w ARiMR od 27 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. Pomoc przyznawana jest według kolejności wpływu wniosków do Agencji. O przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się dwie grupy rolników. Pierwszą stanowią ci gospodarze, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Drugą grupą, która będzie mogła skorzystać z pomocy, są rolnicy, którzy w celu zwalczania ASF, musieli zaprzestać utrzymywać świnie (zlikwidować stado).

Przyznanie wsparcia jest od uzależnione powstania szkód, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku o przyznanie pomocy.

Ponadto o pomoc wnioskować mogą rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF, jeśli w dniu wydania decyzji, świnie, których dotyczyła decyzja stanowiły co najmniej 30% trzody w posiadaniu rolnika.

Kwota wsparcia

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" wynosi do 300 tys. zł. i nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych.

Kwota wsparcia będzie ustalana na podstawie wartości szkód w składniku gospodarstwa, którego odtworzenia dotyczy wniosek bądź na podstawie protokołu szacowania wartości zwierząt z uwzględnieniem wskazanego wcześniej limitu pomocy na gospodarstwo i beneficjenta.

Pomoc będzie przyznawana według kolejności wpływu do Agencji wniosku o przyznanie pomocy, zawierającego dane niezbędne do przyznania pomocy oraz wymagane załączniki.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, bądź za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać je do właściwego oddziału regionalnego rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie:

www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-52-inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej.html